BAŞKAN COŞKUN”MESLEK KANUNU YENİDEN DÜZENLENMELİDİR”

featured

Şanlurfa Eğitim Birsen Şube başkanı İbrahim Coşkun ve yönetimi Milli Eğitim İl müdürlüğünde toplanarak Meslek Kanunu hakları için eylem yaptı.Başkan Coşkun ve beraberindeki topluluğun yaptığı açıklamada;Meslek kanunu mevcut haklarımızı koruyacak, kariyer basamaklarında
hizmet süresini önceleyecek şekilde yeniden düzenlenmelidir
Eğitimin verimliliği ve niteliği, eğitim çalışanlarının hak ettiği değeri görmesi,
özlük hakları boyutuyla da emeklerinin karşılığının verilmesiyle mümkündür.
Meslek kanununun beklentileri yeterince karşılamaması üzerine talep ve
önerilerimizi yetkililerle ve kamuoyuyla paylaşmak için bugün burada toplanmış
bulunmaktayız.
Hep birlikte ses vermemizin, ortak iradeyle söz söylememizin nedeni; önemi
büyük, değeri yüksek, tarihsel rolü güçlü öğretmenlik mesleğinin ve
öğretmenlerin meslek kanunundaki değişiklik ve revizyon talebini ve ihtiyacını
haykırmaktır.
7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu, öğretmenlik mesleğini düzenleyen
müstakil bir kanun beklentisini karşılama yönünde olumlu bir adım olmanın
ötesine geçememiş, öğretmenlerin beklentilerini karşılayamamıştır.
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, bu kanunun kariyer basamaklarının yeniden
hayata geçirilmesi, uzman ve başöğretmenlere ücret ve ilave derece artışı
getirilmesi, adaylık sürecindeki yazılı sınavın kaldırılması, öğretmenlere 3600
ek gösterge verilmesi gibi önemli özlük hakları ihtiva ettiğini, bu yönüyle
öğretmenlerimizin bir kısım beklenti ve taleplerini karşıladığını, bu anlamda
olumlu bir ilk adım olduğunu dile getirdik. Ancak hemen ardından, kanunun bu
hâliyle öğretmenlerimizin beklentilerini ve toplu sözleşme masasına taşıdığımız
talepleri karşılamadığı, ‘meslek kanunu’ olarak nitelendirilmeyi hak edecek
içerikten yoksun olduğu uyarısını yaptık.
Devam eden süreçte sorumlular ve yetkililerle gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde,
kanunun, bir milyonu aşkın öğretmenin hak, yetki, görev ve sorumlulukları
noktasında bir meslek kanununda olması gerekenleri kapsamadığını, ilave
düzenlemelere ihtiyaç olduğunu, özellikle sınava dayalı bir kariyer basamakları
sistemi yerine toplu sözleşmede dile getirdiğimiz öğretmenlikteki hizmet
süresini esas alan bir kariyer sistemi ihtiyacını vurguladık.
Son olarak, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun, öğretmenlerin beklentilerini
karşılayacak bir içerikle yeniden düzenlenmesi amacıyla Eğitim-Bir-Sen olarak
hazırladığımız kanun taslağı/önerisini Millî Eğitim Bakanlığı’nın, TBMM’nin,
Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu’nun ve kamuoyunun
dikkatine sunduk.
Kanun taslağımızda, sözleşmeli ve ücretli öğretmenliğin kaldırılarak
öğretmenliğin resmî eğitim kurumları ile diğer kamu kurumlarında öğretmen
kadro unvanındaki kadrolu memurlar eliyle yürütülmesi; kariyer basamaklarında
ilerlemede öğretmenlikte 8 yılını tamamlamış olanlar yönünde uzman
öğretmenlik, 12 yılını tamamlamış olanlar yönünden başöğretmenlik unvanı
alınabilmesi; eğitim kurumu yöneticiliğinin özlük hakları, atama ve terfi
yönünden yeniden düzenlenerek iyileştirilmesi; öğretmenlerin ek ödeme, eğitim-
öğretim tazminatı, hazırlık ödeneği ve ek ders ücretlerinde artış yapılması, zorunlu hizmet bölgelerinde çalışanlara ilave tazminat ödenmesi; öğretmenlerin
görev, hak, yetki ve sorumlulukları mesleki özerklik ve akademik özgürlük
ekseninde kurgulanarak ayrıntılı bir şekilde düzenlenmesi; şiddete karşı
caydırıcı hükümler getirilmesi gibi somut ve açık öneriler yer almaktadır.
Gelinen noktada öğretmenlerimizin talep ve haklı beklentilerini karşılayacak
somut bir adımın hâlâ atılmamış olması, belirsizliğin eğitim çalışanları ve
öğretmenlerimiz üzerinde oluşturduğu moral ve motivasyon kaybı, yerinde ve
gerekli düzenleme öneri ve çağrılarına duyarsız kalınması üzerine Eğitim-Bir￾Sen olarak eylem kararı aldık.
Öğretmenlerin ve öğretmenliğin hayattaki karşılığının, mesleğin bütün boyutları
ve öğretmenlerin beklentileri yönüyle meslek kanunu içerisinde olması
noktasında artık daha fazla geç kalınmamalıdır.
Mesleğin hak ettiği şekilde tanımlanması, sosyal zeminde öğretmenlerin
itibarının, haklarının korunması ve artırılması, yönetmeliklerle, genelgelerle
oluşan görev, yetki, ehliyet, liyakat noktasındaki hüküm dağınıklığının
giderilmesi için meslek kanununda ivedi olarak değişikliklerin yapılarak hayata
geçirilmesi gerektiğini bir defa daha hatırlatıyoruz.
-Ülkemizde fiilen görev yapan 1 milyonu aşkın öğretmen var iken, Öğretmenlik
Meslek Kanunu’nda öğretmenin yetiştirilmesinden emekliliğine kadar mesleğin
bütün olarak ele alınmaması; hukuki açıdan boşluk, mesleki açıdan ise
yoksunluktur.
-Biz, meslek kanununda, öğretmenlerin özlük haklarının tanımlanmasını ve
geliştirilmesini istiyoruz.
-Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik gibi uygulamalar yerine kadrolu istihdamın
esas alınmasını istiyoruz.
-Öğretmenlerin mesleki ilerlemelerini sağlayacak şekilde kariyer basamaklarının
sınav yerine öğretmenlikteki hizmet süresine dayalı olarak kurgulanmasının
meslek kanunu iddiasının ispatı için şart olduğunu düşünüyoruz.
-İstihdamda güçlük çekilen bölgeler başta olmak üzere, zorunlu hizmet gibi
dayatmalara son verecek, öğretmeni motive ve teşvik etmeye, imkânlar, fırsatlar
ve artırımlı haklarla ödüllendirmeye dair hükümlerin mesleği özendirmeye,
mesleği yürütenleri güçlendirmeye ilişkin ön şart olduğunu biliyoruz.
-Öğretmenlerin atanmadan yer değiştirmeye, yetişmeden gelişmeye, eğitim
imkânlarından kariyer fırsatlarına, ehliyetten liyakate her konuda belirsizlikten,
ayrımcılık ya da ayrıcalık kusurlarından kurtarmaya dönük hükümleri olmazsa
olmaz addediyoruz.
Eğitim ve öğretim süreçlerindeki vazgeçilmez unsurlardan biri olan eğitim
kurumu yöneticiliği ve eğitim liderliğinin meslek kanunu kapsamında
düzenlenmesini, yöneticilik ve liderlik süreçlerine katılım, bu pozisyonlardaki
mali, sosyal ve özlük hakların da mutlaka kanuni bir dayanak ve güvenceyle
tanımlanmasını istiyoruz.
Biz, Eğitim-Bir-Sen olarak, hedefler ve gerçekler bağlamında her şeyi içinde
barındıran bir kanun içeriğinin oluşmasının mümkün, öğretmenin itibarını hem
yükseltmeye hem de korumaya garantör vasfı taşıyan hükümlerin elzem
olduğuna inanıyoruz.
Öğretmenin hak ve yetkilerini genişleten, ona destek olan bir içerikle
Öğretmenlik Meslek Kanunu konusundaki beklenti karşılanmalıdır. Eğitim-Bir￾Sen’in bu hususlar temelinde katkı ve destek sunacağını bu vesileyle bir kez
daha temin ve teyit ediyor; siyasi iradeyi, TBMM’yi ve Millî Eğitim
Bakanlığı’nı meslek kanununda beklentileri karşılayan değişikliklerin ve
dönüşümün bir an evvel hayata geçirilmesi konusunda adım atmaya çağırıyor

BAŞKAN COŞKUN”MESLEK KANUNU YENİDEN DÜZENLENMELİDİR”

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir